Home / אינטליגנציה רגשית

אינטליגנציה רגשית

לאינטליגנציה רגשית ישנם שמות נוספים או דרכים נוספות להתבוננות למה שאנו מכנים אינטליגנציה רגשית, חלקם בעלי הבדלי משמעות דקים, כמו למשל אינטליגנציה תוך אישית, או מודעות עצמית וכדומה
למעשה, אינטליגנציה רגשית היא היכולת של אדם לשים לב ולהכיר את החלקים השונים אשר מרכיבים את אישיותו המחשבות שלו, הרצונות שלו, הצרכים שלו והרגשות שלו.
היא מאפשרת לאדם לנתק את עצמו מן הסביבה ולתפוס את עצמו בהשוואה לעצמו בלבד, כשהיא מפותחת וגבוהה היא מאפשרת לאדם לבחון את עצמו, את החוזקות, החולשות שלו ואת מעשיו באופן אובייקטיבי וכוללני
כך למשל, אדם הניחן באינטליגנציה רגשית גבוהה יהיה מסוגל לנתח האם פעולה מסוימת שעשה נעשתה מתוך חשיבה רציונאלית והחלטה ברורה על הצורך במעשה, או מתוך דחף רגשי כלשהו, אינסטינקט וכן הלאה.

ההקשר המוסרי

כאשר אדם מודע לעצמו, רגיש למעשיו ולגורמים שמניעים אותו לפעולה, הוא בונה לעצמו גם כללים מוסריים אשר אינם מושפעים רק מן הסביבה – ציות לחוקים או קונפורמיות על פי הקודים החברתיים המקובלים.
אדם כזה מודע למעלותיו כמו גם לחסרונותיו, ומסוגל לדעת כיצד לנתב את מעשיו בצורה הטובה ביותר – ממה להימנע, במה להתמיד וכדומה.

התפתחות

המושג "אני" הוא מושג שנשמע לרובנו בסיסי מאד, אולם האמת היא, שתינוק מגיעה לעולם ללא מודעות עצמית כלל, משמעותו של המושג "אני" או "עצמי" אינה קיימת אצלו, ולמעשה הוא רואה את עצמו בחודשים הראשונים כחלק פיזי של אימו, אינטליגנציה רגשית מתפתחת אצל התינוק בהדרגה ככל שהוא גדל, בתחילה הוא מגלה את קצוות גופו ומבין שהוא אינו חלק מאימו אלא ישות נפרדת, ככל שהוא גדל, הוא מגלה שהוא ישות עצמאית, בעלת דעות ורצונות, רק בסביבות גיל שנתיים ואף יותר מסוגל התינוק להתייחס לעצמו כאל "אני" – אישיות בפני עצמה עד אז נוטים רוב הילדים לדבר על עצמם בגוף שלישי.
אינטליגנציה הרשית המובנית שלנו מתפתחת מעצמה, אולם אינטליגנציה רגשית מתקדמת, ערה זקוקה לרוב לתיווך מסוים מן הסביבה של הילד הגדל ושל אנשי מקצוע אצל המתבגר / מבוגר.

תרומה לחיים

כשהאינטליגנציה הרגשית של אדם מפותחת הוא ער למעשיו, הוא יודע לפענח סיטואציות חברתיות מורכבות כפשוטות. במקרים אלה יוכל לנתח באופן שקול את המציאות ולהפיק מהסיטואציה את המיטב ולשמר תהליך מתמיד של שיפור עצמי.

Live Chat Software